بازديدكننده گرامي،باسلام وخير مقدم صميمانه حضور ارزشمندجنابعالي را در سايت اطلاع رساني شرکت سیمین مبدل ارج نهاده و از شما دعوت مي نمائيم بامطالعه قسمت هاي مختلف،بافعاليت‌ها و توانمندي ها وبرنامه‌هاي آتي اين شركت بعنوان يكي ازشركتهاي ايراني فعال و پيشرو درعرصه تولید مخازن و مبدل های حرارتی آشنا شويد.مادرخانواده بزرگ سیمین مبدل براين عقيده‌ايم كه توسعه پايدار نتيجه تامين منافع ذينفعان يك شرکت صنعتی است.تعامل هوشمندانه با محيط بيروني، اتكابه ابتكار و مشاركت كاركنان،نوآوري وبهبودمستمر‌،توسعه سرمايه‌گذاري وحفظ مشاركت‌ها،‌ مشتري‌مداري وايجاد ارزش پايداردر راهبردهاي مديريتي سیمین مبدل نه يك شعار بلكه به صورت اعتقاد و باور در طرح‌هاي اجرايي مشهود مي‌گرددتا همواره براي كليه ذينفعان اعتبار و اعتماد بیافریند.مجددا ازحضور ارزنده شما قدرداني بعمل آورده و ازاينكه ازرهنمودهاي شما بي‌بهره نخواهيم بود صميمانه سپاسگزاري مي‌نمايم.

توليدات شرکت سیمین مبدل باگارانتی میباشد.... شرکت سیمین مبدل
با سپاس از توجه شما