منبع کویلی و نحوه عملکرد آن

با توجه به بحران کم‌آبی در سراسر جهان، از جمله در کشور عزیزمان ایران، بهینه‌سازی و ذخیره‌سازی آب اهمیت زیادی دارد. راهکارهایی مانند استفاده بهینه از منابع آب و انجام ذخیره‌سازی آب باید به صورت جامع مدنظر قرار گیرند. از این رو، در حال حاضر برای تامین و ذخیره‌ی آب سرد و گرم در ساختمان‌ها، […]